Sosyal Araştırmalar

Nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile Evreni temsil edecek örneklemler ile Sosyal Araştırmalar yürütülmektedir. Çalışmanın kapsamı müşteri tarafından belirlenir ve bilimsel yöntemlerle sosyal araştırmalar yürütülür, talep eden müşteri ile çalışma sonuçları paylaşılır.